Öğrenme – Bellek – Düşünme

Zeka Türleri Nelerdir?

Geleneksel zeka kuramcıları zekayı tekil, sabit, sayısal ve gerçek yaşamdan soyutlanarak ölçülebilen bir yapı olarak ele alır. İnsanların var olan yeteneklerini ve potansiyellerini saptamayı amaçlar. Çağdaş zeka kuramcılarına göre ise zeka, çoğul ve geliştirilebilir...

Zeka Testleri Nelerdir? Nasıl Yapılır?

Zeka bolumu anlamına gelen, İngilizce “Intelligence Quotient” sözcüklerinin kısaltması olan IQ, zeka ölçü birimi olarak kullanılır. Standartlaşmış zeka testlerinde ortalama zeka puanı 100’dur. Bireyin aldığı puanın ortalamanın neresinde olduğuna bakılarak zeka düzeyi hakkında bir...

Düşünme Nedir? Düşünmenin Yapı Taşları ve Dilin Düşünmedeki Rolü

Kişi ve nesnelerin yerini tutan simgeler aracılığı ile yapılan zihinsel etkinliğe düşünme denir. Düşünme; akıl yürütme, anlama, hüküm verme gibi zihinsel fonksiyonlardan yararlanarak birtakım soyutlamalara ulaşma, kavram oluşturma ve problem çözme işidir. Düşünürken nesne...

Belleğin Temel İşlevleri Nelerdir?

Bellek hem öğrenmenin gerçekleşmesinde hem de öğrenilen bilgilerin depolanıp istenildiği zaman hatırlanmasında rol oynar. Belleğin kodlama, depolama ve geri çağırma olmak üzere üç temel işlevi vardır. Kodlama Bilgilerin belleğe yerleştirilebilmesi için zihinde sayı, sembol,...

Bellek Nedir? Bellek Türleri Nelerdir?

Öğrenilen bilgilerin saklanması ve gerektiğinde geri çağrılması yetisine bellek denir. Bellek öğrenmenin ve öğrenilen şeyleri biriktirmenin on koşuludur. Bellek sayesinde insanlık, zengin bir bilgi birikimini nesilden nesile aktarmaktadır. Platon, belleği anıların kalıbının çıkarıldığı balmumu...

Öğrenme Stratejileri ve Görevleri Nelerdir?

Bireyin başarısı çoğunlukla farklı öğrenme görevlerine uygun farklı stratejiler geliştirmesine bağlıdır. Birey bu stratejiler sayesinde bilgiyi başkalarına bağımlı olmadan işler, yorumlar, sentezler. Böylece yaşam boyu daha başarılı olur. Dikkati toplama, tekrar etme, anlamlandırma, örgütleme,...

Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler Nelerdir?

Biyolojik faktörlerin öğrenmeye etkisini araştıran norofizyolojik öğrenme kuramına göre öğrenme, canlı bir doku olan beyinde gerçekleşir ve beynin öğrenmeden önceki ve sonraki yapısı farklıdır. Bu yüzden beynin çalışma şekli bilinmeden öğrenme anlaşılamaz. Öğrenme beyinde...

Öğrenme Türleri Nelerdir?

Koşullanma Yoluyla Öğrenme Organizmanın başlangıçta tepkide bulunmadığı bir uyarıcıya tepki göstermeyi öğrenmesine koşullanma yoluyla öğrenme denir. Bu öğrenme türü klasik ve edimsel olmak üzere ikiye ayrılır. Bugün tutumların ve on yargıların değiştirilmesinde, davranış terapilerinde,...