Psikoloji Bilimini Tanıyalım

Modern Psikolojinin Kuruluşu ve Ekollerle Gelişimi

Modern Psikolojinin Kuruluşu ve Ekollerle Gelişimi

Psikoloji sözcüğünün bilimsel yazılarda ilk kullanılışı XIX. yüzyıl başlarına rastlar. Maine de Biran (1766-1824) isimli Fransız spiritüalist filozof psikoloji sözcüğünü kullanarak, modern bakış öncesinde felsefi bir alan açmıştır. Dolayısıyla Wundt’tan önce Biran’ın adını anmak...

Bilim Tarihi Açısından Psikoloji

Bilim tarihi, kaynak azlığı ya da ulaşılamaz olmasından dolayı Eski Mısır ve Mezopotamya uygarlıklarının öncesine geçemeyip ve daha önceki uygarlık aşamaları hakkında kayda değer bilgi veremez. Dolayısıyla Eski Mısır, Mezopotamya ve Antik Yunan dönemlerindeki...

Psikolojinin Alt Dalları Nelerdir?

Psikolojinin Alt Dalları  Temel Bilim Alt Dalları Deneysel Psikoloji Deneysel psikolojideki araştırma konularının başında bilişsel süreçler gelir. Deneysel psikolog uyarıcıların nasıl duyumsandığını, algılandığını, öğrenilip hatırlandığını, bellek ve irdeleme gibi bilişsel süreçleri inceler, onları açıklamaya...

Psikolojide Araştırma Yöntemleri Nelerdir?

Psikolojinin Araştırma Yöntemleri  Doğal Gözlem Bilimin gözlenebilir olayları inceler. Gözlem yönteminin en tipik örneği doğal gözlemdir. Doğal gözlem canlıların kendi doğal ortamlarında, doğal hâlleriyle gözlenmesini içerir. Doğal gözlemde, nelerin gözleneceğine ilişkin bir seçim yapılmaz;...

Psikolojide Ölçütler ve Amaçlar

Psikolojide Ölçütler ve Amaçlar Nelerdir?

  Psikoloji Biliminin Ölçütleri Ölçütler:  Gözlenebilirlik: Bir dalın bilimsel sayılabilmesi için, o dalın konusunun gözlenebilmesi gerekir. Eğer bir olay doğrudan biçimde, dolaylı olarak veya psiko fizyolojik tepkiler temelinde gözlenemiyorsa o olay psikoloji bilimi kapsamına...

Bilimsel Psikolojinin Kurulması ve Ekoller Dönemi

W. Wundt (Vundt, 1832-1920)’un 1879’da psikoloji bilimini kurmasına zemin hazırlamıştır. Kurduğu bu bilim dalını, Wundt “Yeni Psikoloji” olarak adlandırmıştır. Böylece, bilimsel psikolojiyi daha önce felsefe içinde yer alan psikolojiden ayırmıştır. Wundt Yeni Psikoloji’yi, zihni...

Psikoloji Nedir?

Psikoloji Nedir? Psikolojinin Öğeleri Nelerdir?

Yeryüzünün en karmaşık canlısı insandır. İnsanoğlu dünyamız için önemlidir; çünkü çevresi üzerinde en büyük etkiyi o yapar, kültür ve medeniyeti o oluşturur, geleceği onun davranışları belirler. Bütün bunlar, canlı türlerini, özellikle de insanı anlamamızı,...

Psikolojinin Diğer Bilimlerle İlişkisi

Psikolojinin Diğer Bilimlerle İlişkisi

Psikoloji, insanı ve onun davranışlarını anlayabilmek ve açıklayabilmek için bazı bilimlerin bulgularından yararlanır. Psikoloji özellikle; Sinir sistemi, duyu organları ve iç salgı bezlerinin işlevlerinin davranış üzerindeki etkilerini incelerken biyolojinin alt dalı olan fizyolojiden.  Dış...

Psikolojinin İş Alanları

Psikolojinin İş Alanları Nelerdir?

Psikoloji, birçok alt dalı olan bir alan olduğundan, psikologlar danışmanlıktan eğitime ve insan kaynaklarına kadar pek çok farklı iş alanında çalışabilmektedirler. Eğitim Kurumları: Psikologlar, ortaöğretimde dahil olmak üzere her düzeydeki eğitim öğretim kurumlarında görev...

Psikolojinin Alt Dalları

Psikolojinin Alt Dalları

Deneysel Alt Dallar  Deneysel Psikoloji Psikolojinin bu dalı öğrenme, bellek, güdü, duygu ve davranışın fizyolojik temelleri üzerinde laboratuvar çalışmaları yapar. Organizmanın anatomik yapısının, sinir sistemi, salgı bezleri gibi fizyolojik olayların davranışlarla olan ilişkisini deneysel...