Kalıtım ve Çevrenin Psikolojik Süreçlere ve Davranışlara Etkisi

Tek yumurta ikizleri

Kalıtımın ve çevresel faktörlerin davranışlar üzerindeki etkisi psikolojide merak edilen ve araştırılan bir konudur. Edinilmiş Donanım Edinilmiş donanım olarak adlandırılan çevre, organizmanın ilişki kurduğu varlıklar ve ortamın tümüdür. Organizma bu çevre içinde doğar, büyür; çevreden aldığı etkilere tepki göstererek varlığını sürdürür. Doğum öncesi çevre, insanın anne karnında geçirdiği yaklaşık dokuz ay on günlük süreyi kapsar. Yaşanılan bölge, şehir, iklim koşulları, …

Devamı »

Psikolojik Süreçlerin ve Davranışların Genlerle İlişkisi

DNA'nın yapısı

DNA’nın her basamağı nükleotit denilen organik yapılardan oluşur. Bu nükleotitlerin farklı sayı ve sırada dizilimi farklı fiziksel, duygusal, bilişsel ve davranışsal özelliklerin oluşumuna etki eder. Uygun nükleotitler bir araya gelerek kendi etrafında dönüp bükülmüş bir merdiveni andıran ikili sarmal yapıyı oluşturur. Bu sarmal yapılar birleşerek kromozomları meydana getirir. Kromozomlar ise bireyin benzersiz genetik şifresini belirler. Genetik bilimi canlılardaki çeşitlilik ve …

Devamı »

Davranışın Oluşum Süreci ve Örnekler

Psikolojinin Temel Süreçleri

Davranışın oluşum süreci hakkında bilgi vermeden önce davranışın ne demek olduğunu belirtelim. Davranış, organizmanın içsel ve dışsal uyaranlara karşı gösterdiği her türlü tepkidir. Canlılık özelliği gösteren tüm varlıklara organizma denir. İnsan, hayvan ve bitki birer organizmadır. Psikolojinin temel amacı insanı incelemektir. İç ve dış çevreden gelerek duyu organlarını harekete geçiren her türlü etkiye uyarıcı denir. Davranış Nasıl Ortaya Çıkar? Susama, acıkma, …

Devamı »

Psikolojinin Felsefe Bilimiyle İlişkisi

Psikolojinin Felsefe Bilimiyle İlişkisi

Tarihi gelişme gösterir ki, psikoloji, hala bağlı kaldığı felsefeden ayrılıp, yavaş yavaş bağımsız bir ilim olarak kurulmuştur. Bu menşe, psikologların felsefe karşısında sık sık bulundukları polemik durumunu izah eder. Şurası muhakkaktır ki, psikolojik doktrinler veya iç gözlem gibi bir metodun tercihi, müşahhas gözlemler değil, felsefi, daha özellikle metafizik müspet bir tavır takınmayı sık sık temel olarak almışlardır. Bu cereyanın günümüzde …

Devamı »

Psikolojinin Diğer Sanatlarla İlişkisi

Psikolojinin Diğer Sanatlarla İlişkisi

Güzel sanatlar, sanatçıya ve onun hitap ettiği topluma göre incelenebilen, görüşte özel bir tavrı hareketler düzeni ilham ederler. Estetik, eserlerin özel aksiyonu ve ürününe ait araştırmalarda son bulur. Her iki halde, stimulus, sembol ve değer olarak artarda duyulmuş olabilen bir gerçeğin etrafında psişik bir ruh halinin tezahürü vardır. Bu tahlil için estetik, psikolojinin verilerini ve tekniklerini kullanır ve psikolojiye araştırma …

Devamı »

Psikolojinin Dil Bilimiyle İlişkisi (La linguistique)

Psikolojinin Dil Bilimiyle İlişkisi (La linguistique)

Psikolojide, dil biliminin payı mühimdir. Her şeyden önce dil tiplerinin çeşitleri ve buradan dünya görüşü çeşitleri üzerine birçok bilgiler getirmiştir. Dil sosyal menşeli bir idrak sistemidir. Bu sıfatla toplum fertlerinin psikolojik yapısını aksettirir. Mesela bazı Hintli kabilelerin renkleri belirten terimleri çok az olduğu halde, alageyiklerin tüy renklerini belirten çok sayıda kelimeleri vardır. Bu aslında Hintlilerde, Avrupalılarınkinden çok farklı olan ve …

Devamı »

Psikolojinin Tarih Bilimiyle İlişkisi

Psikolojinin Tarih Bilimiyle İlişkisi

Tarih, fizik bir çerçeve içinde kurulmuş, fakat onu amil ve fail telakki eden tekâmülünün ilmi olarak tarif edilmişse, bu tekâmül içinde psikoloji de belli bir rol oynamak zorundadır. Psikoloji ile tarih arasındaki alakalar pek çoktur. Biz, iki pratik tezahürle yetinmek üzere, çok mühim olmakla beraber. Tarihçinin psikolojisinin onun tarih görüşü üzerine yapacağı etki problemini bir tarafa bırakacağız. Psikolojik tetkik için …

Devamı »

Psikolojinin Alt Dalları Nelerdir?

Deneysel Psikoloji

Psikolojinin Alt Dalları  Temel Bilim Alt Dalları Deneysel Psikoloji Deneysel psikolojideki araştırma konularının başında bilişsel süreçler gelir. Deneysel psikolog uyarıcıların nasıl duyumsandığını, algılandığını, öğrenilip hatırlandığını, bellek ve irdeleme gibi bilişsel süreçleri inceler, onları açıklamaya çalışır. Deneysel psikolojide hayvan davranışları bir diğer temel konudur. Burada deneysel psikolog daha çok dıştan, doğrudan gözlenen davranışlar üzerinde çalışır. Bilişsel Psikoloji Bilişsel psikoloji algılama, dikkat, …

Devamı »

Psikolojide Araştırma Yöntemleri Nelerdir?

Doğal Gözlem

Psikolojinin Araştırma Yöntemleri  Doğal Gözlem Bilimin gözlenebilir olayları inceler. Gözlem yönteminin en tipik örneği doğal gözlemdir. Doğal gözlem canlıların kendi doğal ortamlarında, doğal hâlleriyle gözlenmesini içerir. Doğal gözlemde, nelerin gözleneceğine ilişkin bir seçim yapılmaz; her davranış gözlenir. Doğal gözlemde, canlıların davranışlarına hiçbir müdahalede bulunulmaz, davranışlara hiçbir şekilde etki yapılmaz. Gözlemleri boyunca bilim insanı ayrıntılı kayıtlar tutar Doğal Gözlem Vaka Çalışması …

Devamı »

Psikolojide Ölçütler ve Amaçlar Nelerdir?

Psikolojide Ölçütler ve Amaçlar

  Psikoloji Biliminin Ölçütleri Ölçütler:  Gözlenebilirlik: Bir dalın bilimsel sayılabilmesi için, o dalın konusunun gözlenebilmesi gerekir. Eğer bir olay doğrudan biçimde, dolaylı olarak veya psiko fizyolojik tepkiler temelinde gözlenemiyorsa o olay psikoloji bilimi kapsamına girmez ve bilim olarak kabul edilmez. Ölçülebilirlik Bilimsel sonuçlara, karşılaştırmalar yaparak varılır. Örneğin, bir öğretme tekniğinin yararlı olup olmadığını belirlemede, aynı konu bir gruba yeni teknikle, …

Devamı »