Psikoloji Bilimini Tanıyalım

Psikolojinin Alt Dalları Nelerdir?

Deneysel Psikoloji

Psikolojinin Alt Dalları  Temel Bilim Alt Dalları Deneysel Psikoloji Deneysel psikolojideki araştırma konularının başında bilişsel süreçler gelir. Deneysel psikolog uyarıcıların nasıl duyumsandığını, algılandığını, öğrenilip hatırlandığını, bellek ve irdeleme gibi bilişsel süreçleri inceler, onları açıklamaya çalışır. Deneysel psikolojide hayvan davranışları bir diğer temel konudur. Burada deneysel psikolog daha çok dıştan, doğrudan gözlenen davranışlar üzerinde çalışır. Bilişsel Psikoloji Bilişsel psikoloji algılama, dikkat, …

Devamı »

Psikolojide Araştırma Yöntemleri Nelerdir?

Doğal Gözlem

Psikolojinin Araştırma Yöntemleri  Doğal Gözlem Bilimin gözlenebilir olayları inceler. Gözlem yönteminin en tipik örneği doğal gözlemdir. Doğal gözlem canlıların kendi doğal ortamlarında, doğal hâlleriyle gözlenmesini içerir. Doğal gözlemde, nelerin gözleneceğine ilişkin bir seçim yapılmaz; her davranış gözlenir. Doğal gözlemde, canlıların davranışlarına hiçbir müdahalede bulunulmaz, davranışlara hiçbir şekilde etki yapılmaz. Gözlemleri boyunca bilim insanı ayrıntılı kayıtlar tutar Doğal Gözlem Vaka Çalışması …

Devamı »

Psikolojide Ölçütler ve Amaçlar Nelerdir?

Psikolojide Ölçütler ve Amaçlar

  Psikoloji Biliminin Ölçütleri Ölçütler:  Gözlenebilirlik: Bir dalın bilimsel sayılabilmesi için, o dalın konusunun gözlenebilmesi gerekir. Eğer bir olay doğrudan biçimde, dolaylı olarak veya psiko fizyolojik tepkiler temelinde gözlenemiyorsa o olay psikoloji bilimi kapsamına girmez ve bilim olarak kabul edilmez. Ölçülebilirlik Bilimsel sonuçlara, karşılaştırmalar yaparak varılır. Örneğin, bir öğretme tekniğinin yararlı olup olmadığını belirlemede, aynı konu bir gruba yeni teknikle, …

Devamı »

Bilimsel Psikolojinin Kurulması ve Ekoller Dönemi

Bilimsel Psikolojinin Kurulması ve Ekoller Dönemi

W. Wundt (Vundt, 1832-1920)’un 1879’da psikoloji bilimini kurmasına zemin hazırlamıştır. Kurduğu bu bilim dalını, Wundt “Yeni Psikoloji” olarak adlandırmıştır. Böylece, bilimsel psikolojiyi daha önce felsefe içinde yer alan psikolojiden ayırmıştır. Wundt Yeni Psikoloji’yi, zihni bilimsel yöntemler kullanarak ve deneysel çalışmalarla inceleyen bilim dalı olarak tanımlamıştır. Bilimsel psikolojinin başlangıcını beş ekol oluşturmuştur. Ekol; bir kurucusu veya lideri, belli bilim tanımı ve …

Devamı »

Psikoloji Nedir? Psikolojinin Öğeleri Nelerdir?

Psikoloji Nedir?

Yeryüzünün en karmaşık canlısı insandır. İnsanoğlu dünyamız için önemlidir; çünkü çevresi üzerinde en büyük etkiyi o yapar, kültür ve medeniyeti o oluşturur, geleceği onun davranışları belirler. Bütün bunlar, canlı türlerini, özellikle de insanı anlamamızı, onun davranışlarını ve düşünme biçimini açıklayabilmemizi gerektirmektedir. Psikoloji Çağdaş bilimsel psikoloji “canlı davranışlarını inceleyen bilim” olarak tanımlanır. Bu tanımda üç önemli öğe vardır: Psikoloji bilimi açısından …

Devamı »

Psikolojinin Diğer Bilimlerle İlişkisi

Psikolojinin Diğer Bilimlerle İlişkisi

Psikoloji, insanı ve onun davranışlarını anlayabilmek ve açıklayabilmek için bazı bilimlerin bulgularından yararlanır. Psikoloji özellikle; Sinir sistemi, duyu organları ve iç salgı bezlerinin işlevlerinin davranış üzerindeki etkilerini incelerken biyolojinin alt dalı olan fizyolojiden.  Dış uyaranlardan (ısı, ışık, ses vs)etkilenen ve kimyasal bir yapıya sahip olan organizmanın davranışlarını anlamada kimyanın bulgularından.  Ses, koku, görme, dokunma duyuları ile duyum ve algı konusunda …

Devamı »

Psikolojinin İş Alanları Nelerdir?

Psikolojinin İş Alanları

Psikoloji, birçok alt dalı olan bir alan olduğundan, psikologlar danışmanlıktan eğitime ve insan kaynaklarına kadar pek çok farklı iş alanında çalışabilmektedirler. Eğitim Kurumları: Psikologlar, ortaöğretimde dahil olmak üzere her düzeydeki eğitim öğretim kurumlarında görev alabilirler. Sağlık Kurumları: Hastaneler, klinikler, tanı ve tedavi merkezlerinde klinik psikolog olarak çalışabilirler. Adli Kurumlar: Adalet Bakanlığı ve cezaevlerinde çalışabilirler. Araştırma Merkezleri: Toplumsal araştırmaların yapıldığı merkezlerde …

Devamı »

Psikolojinin Alt Dalları

Psikolojinin Alt Dalları

Deneysel Alt Dallar  Deneysel Psikoloji Psikolojinin bu dalı öğrenme, bellek, güdü, duygu ve davranışın fizyolojik temelleri üzerinde laboratuvar çalışmaları yapar. Organizmanın anatomik yapısının, sinir sistemi, salgı bezleri gibi fizyolojik olayların davranışlarla olan ilişkisini deneysel çalışmalara dayalı olarak saptamaya çalışır. Yasal ve ahlaksal sorunlar nedeniyle deneysel psikologlar hayvanlar üzerinde araştırma yaparlar. Deneyler ile değişik çevre koşullarının davranışı nasıl etkilediği araştırmalar ile …

Devamı »

Psikolojide Etik İlkeler

Psikolojide Etik İlkeler

Hangi eylemin doğru ve iyi olduğunu, hangilerinin yanlış ve kötü olduğunu irdeleyen etiğin (ahlakın), bilim insanlarının eylemlerini de konu edinmesine bilim etiği denir. Türk psikologları derneğinin 2004 yılında kabul ettiği etik yönetmeliği, araştırma sırasında izlenmesi gereken temel ilkeleri belirtir. Bunlardan ilki, deneğin araştırma sırasında ya da sonunda fiziksel bir zarara ya da sakatlığa uğraması etik olarak doğru değildir. İkincisi, denek …

Devamı »

Psikoloji Araştırmalarında Uygulanan Yöntem ve Teknikler Nelerdir?

Korelasyon iki cins veri arasındaki karşılıklı ilişkidir

Bilimlerin amacı, olguları betimlemek, açıklamak ve yasalara ulaşmaktır. Bu amaca erişmek için izledikleri sistemli düzenli her türlü araştırma tekniğine yöntem denir. Tümevarım(endüksiyon) Çok sayıda gözlem ve deney sonucundan genel ilkelere varmak. Bilimlerin elde ettiği kanun ve prensipler bu yolla elde edilir. Tümdengelim(dedüksiyon) Deney ve gözlemler sonucunda elde edilmiş genel bir ilkeyi tek tek olaylara uygulamak. Bilimler bu yöntemle genellemelerden yararlanarak olayları …

Devamı »