Psikolojinin Tanımı ve Diğer Bilimlerle İlişkileri

Psikolojinin Felsefe Bilimiyle İlişkisi

Psikolojinin Felsefe Bilimiyle İlişkisi

Tarihi gelişme gösterir ki, psikoloji, hala bağlı kaldığı felsefeden ayrılıp, yavaş yavaş bağımsız bir ilim olarak kurulmuştur. Bu menşe, psikologların felsefe karşısında sık sık bulundukları polemik durumunu izah eder. Şurası muhakkaktır ki, psikolojik doktrinler veya iç gözlem gibi bir metodun tercihi, müşahhas gözlemler değil, felsefi, daha özellikle metafizik müspet bir tavır takınmayı sık sık temel olarak almışlardır. Bu cereyanın günümüzde …

Devamı »

Psikolojinin Diğer Sanatlarla İlişkisi

Psikolojinin Diğer Sanatlarla İlişkisi

Güzel sanatlar, sanatçıya ve onun hitap ettiği topluma göre incelenebilen, görüşte özel bir tavrı hareketler düzeni ilham ederler. Estetik, eserlerin özel aksiyonu ve ürününe ait araştırmalarda son bulur. Her iki halde, stimulus, sembol ve değer olarak artarda duyulmuş olabilen bir gerçeğin etrafında psişik bir ruh halinin tezahürü vardır. Bu tahlil için estetik, psikolojinin verilerini ve tekniklerini kullanır ve psikolojiye araştırma …

Devamı »

Psikolojinin Dil Bilimiyle İlişkisi (La linguistique)

Psikolojinin Dil Bilimiyle İlişkisi (La linguistique)

Psikolojide, dil biliminin payı mühimdir. Her şeyden önce dil tiplerinin çeşitleri ve buradan dünya görüşü çeşitleri üzerine birçok bilgiler getirmiştir. Dil sosyal menşeli bir idrak sistemidir. Bu sıfatla toplum fertlerinin psikolojik yapısını aksettirir. Mesela bazı Hintli kabilelerin renkleri belirten terimleri çok az olduğu halde, alageyiklerin tüy renklerini belirten çok sayıda kelimeleri vardır. Bu aslında Hintlilerde, Avrupalılarınkinden çok farklı olan ve …

Devamı »

Psikolojinin Tarih Bilimiyle İlişkisi

Psikolojinin Tarih Bilimiyle İlişkisi

Tarih, fizik bir çerçeve içinde kurulmuş, fakat onu amil ve fail telakki eden tekâmülünün ilmi olarak tarif edilmişse, bu tekâmül içinde psikoloji de belli bir rol oynamak zorundadır. Psikoloji ile tarih arasındaki alakalar pek çoktur. Biz, iki pratik tezahürle yetinmek üzere, çok mühim olmakla beraber. Tarihçinin psikolojisinin onun tarih görüşü üzerine yapacağı etki problemini bir tarafa bırakacağız. Psikolojik tetkik için …

Devamı »

Psikolojinin Sosyoloji Bilimiyle İlişkisi

Psikolojinin Sosyoloji Bilimiyle İlişkisi

Beşeri ilimler iki büyük guruba bölünebilir. Özel bir bakış açısından beşeri olayların bütününü araştıranlar: beşeri coğrafya, beşeri ekoloji, etnografya, sosyoloji, tarih, arkeoloji. Özel bir konuyu bütün görüş açılarından ele alarak inceleyenler: demografi, hukuki siyasi ilimler, ekonomik ilimler, ahlaki ilimler, teknoloji, dil ilimleri. İki gurup arasında açık alakalar vardır. Her beşeri ilim, bir veri özelliğiyle, bir metot özelliğiyle ve bir gaye …

Devamı »

Psikolojinin Biyoloji Bilimiyle İlişkisi

Psikolojinin Biyoloji Bilimiyle İlişkisi

Burada ruh ile beden, psyche ile soma arasındaki münasebetler üzerine olan felsefi münakaşa yeniden ele alınıp, konu edilmeyecektir. Psikoloji ve biyolojiyi, her biri kendine has metotlara sahip olarak, beşeri organizmanın aynı noktasına yönelen farklı yaklaşım yolları olarak saymak bize yetecektir. Bu bakımdan, bu iki ilim arasındaki münasebetler bilhassa çok sıkıdır. Biyolojik fenomenler psikolojik fenomenlere temel olacaktır. Organizmanın biyolojik bütün modifikasyonlarının …

Devamı »

Psikolojinin Matematik Bilimiyle İlişkisi ( İstatistik Metot)

Psikolojinin Mametatik Bilimiyle İlişkisi

Psikolojik fenomenler sayısal olabildikleri ölçüde, bu sayısal sonuçları açıklamak için matematik aracın kullanılması kaçınılmaz olur. Psikolojide kullanılan matematiğe ait branş hemen hemen yalnızca ihtimaller hesabıdır. Psikolojik fenomenler genellikle birçok değişkenlere bağlıdır. Deney metodu, bütün değişkenleri, birisi hariç olmak üzere sabit tutmaktan ibarettir. Bu da incelenmek istenen değişkendir. Fizik ilimlerinde bu nispeten kolay olmakla beraber psikolojide değişkenlerin kontrolü ancak ihtimalidir. Öğrenme …

Devamı »

Psikolojinin Tanımı – Psikoloji Nedir?

Psikolojinin Tanımı

Psikoloji terimi ancak XIX. yüzyılın başlarından itibaren ortaya çıkmış (Fransa’da Main de Biran’ın etkisiyle kullanılmaya başlanmıştır) ise de ruhiyat ilmi çok eskidir. Aslında uzun zamandan beri beşeri ruhiyat (psyhisme humain), felsefede olduğu kadar edebiyat ve tıp içinde de müşterek olarak ele alınmakta idi. XVIII. Asırda günümüzde artık mevcut olmayan tartışma ve çekişmeler arasında psikolojinin bağımsız bir disiplin olarak kurulduğu görülmektedir. …

Devamı »