Psikolojiye Giriş

Psikoloji Nedir?

Psikoloji hayatımızın bütün yönleriyle ilgili soru ve problemlere cevap aramaya çalışır. Bugün modern toplum hayatı giderek daha karmaşık bir hâle gelmektedir. Sanayi iletişim ve teknolojik gelişmelerin sonucunda modernleşen ve bunun sonucunda da farklılaşan insan davranış ve ilişkilerinin var olduğu toplumun üyeleriyiz. Bu nedenle bu düzen içerisinde insanla ilgili her problemin çözümünde psikoloji biliminin yeri ve oynadığı rol giderek daha fazla …

Devamı »

Bilimsel Paradigmada Psikolojinin Yeri ve Psikoloji Bilim Değildir Diyen Görüşler

Psikolojinin Sembolü

Bilimle ilgili sayısız tanımlar yapmak mümkün olup, bu tanımların çoğu ortak bir felsefi içerikte buluşur. O da, bilgiden beslenen ve bilmek eyleminin semantik içeriğinin oluş hali olup ucu açık bir süreci işaret etmesidir. Böyle olunca, bilimsel düşüncenin çağlara göre değişen yöntemleri dikkate alınıp en baskın yöntem genel bir çerçevede sunulur. Buna bilimsel ‘paradigma’ demek hatalı olmayacaktır. Bilimsel paradigmalar ortaya atıldıktan …

Devamı »

Psikoloji Bilim midir?

Psikolojinin Amaçları

Konuya keskin ifadelerle Psikoloji bilimdir ya da Psikoloji bilim değildir şeklinde yaklaşmak yerine lehte ve aleyhte yaklaşımlarla bakan görüşleri ifade edip tartışmayı geliştirmek daha yerinde olacaktır. Ayrıca konunun içeriği başka bir tartışmayı da gündeme getirir. O da, psikoloji bir sosyal bilim ise, sosyal bilimler doğa bilimleri gibi bir bilim midir? Sosyal bilimler bilim midir? sorusu konunun kapsamı dışında kaldığı için, …

Devamı »

Modern Psikolojinin Kuruluşu ve Ekollerle Gelişimi

Modern Psikolojinin Kuruluşu ve Ekollerle Gelişimi

Psikoloji sözcüğünün bilimsel yazılarda ilk kullanılışı XIX. yüzyıl başlarına rastlar. Maine de Biran (1766-1824) isimli Fransız spiritüalist filozof psikoloji sözcüğünü kullanarak, modern bakış öncesinde felsefi bir alan açmıştır. Dolayısıyla Wundt’tan önce Biran’ın adını anmak gerekir. Ancak onun katkısı modernist açıdan fazla olmadığı gibi modern psikolojiyi ilgilendiren yönü fazla değildir. Maine de Biran ve sonrasında psikoloji artık bağımsız bilim dalı olarak …

Devamı »

İlk Çağ ve Orta Çağ’da Ruh Kavramı

İlk Çağ ve Orta Çağ'da Ruh Kavramı

İnsanı diğer canlılardan ayıran temel özellik sadece merak değildir. Zira merak güdüsü Homo Sapiens olmayan diğer hayvansal karbonik yaşam formlarda, hatta bitkilerde bile kendine özgün çok kısıtlı şekilde olduğu bilimsel tez olarak ileri sürülebilir. Hayvanlar için düşünüldüğünde, karga üzerinde yapılan bilimsel deneylerde analiz kavramı belli ölçülerde kendini göstermiştir. Aynı şekilde dinsel açıdan hayvanlarda kendilerine özgün dil mevcudiyetinin ötesinde, analiz yeteneğinin …

Devamı »

Bilim Tarihi Açısından Psikoloji

Bilim tarihi açısından psikoloji.

Bilim tarihi, kaynak azlığı ya da ulaşılamaz olmasından dolayı Eski Mısır ve Mezopotamya uygarlıklarının öncesine geçemeyip ve daha önceki uygarlık aşamaları hakkında kayda değer bilgi veremez. Dolayısıyla Eski Mısır, Mezopotamya ve Antik Yunan dönemlerindeki bilimsel çalışmalar bir bakıma bilim tarihi araştırmalarında milat sayılır. Elbette bir bilim felsefecisi ya da bilim tarihçisi, edinilen şeylerin ötesinde analitik-sentetik çıkarımlar yapacaksa; alakalı yüzyılın ilmi …

Devamı »

Türkiye’de Psikolojinin Tarihçesi

İstanbul Üniversitesi

İstanbul Üniversitesinde psikoloji eğitiminin 1915 yılında başladığı kabul edilir. O yıl, Almanya’dan Profesör G. Auschütz psikoloji dersleri vermek üzere gelmiş ve savaşın sonuna kadar aşağı yukarı üç yıl süre ile öğretim yapmıştır. Böylece, bütün Türkiye’de psikoloji tedrisatı 71 yıl önce başlamış bulunmaktadır. Psikolojiyi, o sıralarda Almanya’da olduğu gibi, bir deneysel bilim olarak ele aldığı ve birlikte bir takım deney aletleri …

Devamı »

Psikolojinin Tanımı

Psikolojinin Tanımı

Psikoloji terimi ancak XIX. yüzyılın başlarından itibaren ortaya çıkmış (Fransa’da Main de Biran’ın etkisiyle kullanılmaya başlanmıştır) ise de, ruhiyat ilmi çok eskidir. Aslında uzun zamandan beri beşeri ruhiyat (psyhisme humain), felsefede olduğu kadar edebiyat ve tıp içinde de müşterek olarak ele alınmakta idi. XVIII. asırda, günümüzde artık mevcut olmayan tartışma ve çekişmeler arasında, psikolojinin bağımsız bir disiplin olarak kurulduğu görülmektedir. …

Devamı »

Psikolojide Davranışçı Yaklaşım Nedir?

Davranışçı Yaklaşım

Davranışçılık, bilimsel ve nesnel araştırma yöntemlerini vurgulayan psikolojik bir yaklaşımı ifade eder.  Yaklaşım yalnızca gözlemlenebilir etki-tepki davranışlarıyla ilgilidir ve tüm davranışların çevre ile etkileşimle öğrenildiğini belirtir. Davranışçı hareket, 1913 yılında John Watson’ın metodoloji ve davranış analizi ile ilgili bir takım temel varsayımlar ortaya koyan ‘Davranışçı olarak gördüğü Psikoloji‘ başlıklı bir makale yazmasıyla başladı: Temel Varsayımlar Tüm davranış çevreden öğrenilir: Davranışçılık, çevresel …

Devamı »

Psikoloji Nedir?

Psikoloji Nedir?

Psikoloji, zihin ve davranış konularını temel alan bir bilimdir. Psikoloji çok yönlü bir disiplindir ve insan gelişimi, spor, sağlık, klinik, sosyal davranış ve bilişsel süreçler gibi birçok alt çalışma alanını içerir. Psikoloji gerçekten çok yeni bir bilimdir, sadece son 150 yılda gelişmiştir. Bununla birlikte, kökenleri M.Ö 400 – 500 yıllarında eski Yunanistan’a kadar uzanır.  Buradaki vurgu, Aristo’yu etkileyen Plato’yu etkileyen …

Devamı »