Kişiliğin Ölçülmesi

Kişilik testleri kişilerde, hangi kişilik özelliklerinin farklılık gösterdiğini belirlemek amacıyla kullanılır.

Kişilik, sayısız etmenden oluşan kapsamlı bir unsur olduğu için onu, ölçme değerlendirme işi oldukça zordur ancak psikolojide kişilik gibi öznel bir özellik bile artık ölçülebilmektedir. Kişilik testleri hazırlanırken sosyallik, saldırganlık, sorumluluk ve duygusallık gibi ölçülmek istenen kişilik özellikleri belirlenir, bu özelliklere göre sorular hazırlanır. Sorular birçok kişiye uygulanarak denenir ve sağlam normlar elde edildikten sonra geniş gruplara verilir. Kişilik testlerinde, …

Devamı »

Bireysel Farklılıklar ve Psikoloji

Bireysel Farklılıklar ve Psikoloji

İnsanlar arasında birtakım fiziksel, duygusal, bilişsel ve sosyal farklılıklar vardır. Bu farklılıklar aslında insanın bireysel bir varlık olduğunun göstergesidir. İnsanlar; dış görünüşleri, genetik yapıları, yetişme biçimleri, eğitim düzeyleri, yakın çevrelerinden kazandıkları değer yargıları, zekâ ve yetenekleri, bilgi ve becerileri, görgüleri, alışkanlıkları, ilgi alanları, ihtiyaçları, öğrenme biçimleri ve kişilik yapıları ile birbirinden ayrılırlar. İnsanların farklılıkları onları biricik ve özel yapar. Özel …

Devamı »

Fenomenolojik Kişilik Kuramı

C. Rogers

Hümanistik kuram olarak da adlandırılan bu kurama göre, kişiliğin temelini kişinin doğuştan getirdiği özellikleri değil, çeşitli olaylar sonucu ortaya çıkan özel yaşam deneyimleri oluşturmaktadır. Gerçek, bireyin algıladığı biçimde yorumlanır ve insanlar algılarına göre davranırlar. Bu nedenle insan kendi davranışlarını değerlendirebilir, eleştirebilir ve bunlardan çıkardığı sonuçlara göre yaşamına yön verebilir. Dolayısıyla insan davranışları önceden kestirilemez. Her insanın eşsiz, biricik ve kendine …

Devamı »

Psikososyal Gelişim Kuramı ve Evreleri

E. Erikson

Bu kurama göre bireyin temel kişilik özellikleri sadece yaşamın ilk yıllarına bağlı değildir. Bireysel gelişim bütün yaşam boyunca devam eder. Bireyin gelişiminde hem sosyal çevrenin hem de biyolojik temelli, doğuştan getirilen, bazı özelliklerin rolü vardır. Bu kuramın temsilcisi Erik Erikson (1902-1994) da Freud gibi kişilik gelişimini belirli dönemler içinde ele alır. Doğum öncesi dönemde bebeğin organlarının belirli zaman dilimleri içinde …

Devamı »

Kişilik Kuramları

İD (alt benlik)

Kişiliğin kendisi öznel, bireysel, tek ve biricik olma özelliğine sahip olduğundan karmaşık bir konudur. Kişilik oluşumu ve gelişimi ile ilgili yapılan araştırmalar sonucu birçok kuram geliştirilmiştir. Kişilik kuramları araştırmacılar tarafında insan davranışlarını anlamak, açıklamak, yordamak ve kontrol etmek için geliştirilmiş kavramsal sistemlerdir. Kendi bakış açısıyla kişinin davranışlarının sebeplerini ortaya koymaya çalışan her bir kuramın kim olduğumuzu anlama çabamızda önemli katkıları …

Devamı »

Kişiliği Şekillendiren Etkenler Nelerdir?

Çocuğun sağlıklı kişilik gelişimi, sağlıklı aile içi etkileşim ve iletişime dayanır.

Kişiliğin zaman içinde ve durumdan bağımsız olarak tutarlı olması, sürekli ve tahmin edilebilir olması ya da nispeten kalıcı olması sabit olduğu ve hiç değişmediği anlamına gelmez. İnsan, biyo-psiko-sosyal bir varlıktır ve değişime de açıktır. Kişiliğin değişmeyen yanı (mizaç, huy) biyolojik etkenlerle şekillenirken, değişebilen yanı (karakter) ise çevresel etkenlerle şekillenmektedir yani bir insanın kişiliği, doğuştan getirdiği ve sonradan kazandığı niteliklerin tümüdür. …

Devamı »

Kişilik Nedir? Psikolojide Kişiliğin Tanımı

Kişilik bir kimseyi diğerlerinden farklı kılan kendine ait nitelikleri temsil eder.

İnsanlar, hem birbirlerine benzer hem de hiç benzemezler. Benzer özellikler, onların insan kategorisi içinde olmalarını sağlar, farklı özellikleri ise onları ‘kişi’ yapar. İnsanlar arasındaki bu farklılıklar fiziksel, fizyolojik, psikolojik yapılarında ve davranışlarında görülür. Bunların sonucunda da her insan, kendine özgü bir varlık hâline gelir. Örneğin, “Hasan bencildir”, “Öznur açık sözlüdür” dediğimizde bu kimselerin hem birbirinden farklı olduklarını hem de davranışlarında …

Devamı »

Zekâ ve Yaratıcılık Nedir?

Hayal edebilme ve imgeleyebilme bilimden daha önemlidir, çünkü bilim sınırlıdır. Hayal ve imgeler ise sınırsızdır. A.Einstein 

Başkalarıyla aynı şeye bakmak ama farklı bir şeyi görebilmek; “değeri” olan ve orijinal keşfedilmemiş “yeni” bir ürün ortaya koyabilmek yaratıcılıktır. Kendini daha çok bilim, teknik, eğitim ve güzel sanatlarda gösterir. Mevcut duruma aykırı sıra dışı olan yaratıcı kişiler, bir olaya değişik açılardan bakabilme, akılcılık (çok sayıda fikir üretme), risk alma, hayal gücü yüksek olma, bağımsız hareket etme, farklı entelektüel ilgileri …

Devamı »

Zekâ Türleri Nelerdir?

EQ, duyguları doğru olarak algılama, değerlendirme, ifade etme, kontrol etme yeteneğidir.

Günümüzde eğitim ve psikoloji alanındaki gelişmelerle birlikte bireylerin neler yapabildiğinden çok neler yapabileceği görüşünün ağırlık kazanması ile birlikte eğitime yeni bir yaklaşım getiren Howard Gardner (Garnır, 1943- )çoklu zekâ kuramını geliştirmiştir. Zekâyı, sabit, doğuştan kazanılan, asla değiştirilemeyen, gerçek hayattan soyutlanarak ölçülebilen ve tekil bir zihinsel güç olarak kabul eden geleneksel anlayışı şiddetle eleştiren Amerikalı psikolog H. Gardner, her bireyin birbirinden …

Devamı »

İyi Bir Zekâ Testinin Özellikleri Nelerdir?

İyi Bir Zekâ Testinin Özellikleri Nelerdir?

Güvenirlik Aynı işlemle benzer koşullarda tekrarlanan ölçümlerin benzer sonuçlar vermesidir. Eğer bir zekâ testi aynı kişiye birkaç gün ara ile uygulandığında farklı sonuçlar veriyorsa bu ölçüm aracı güvenilirlik açısından yetersizdir. Farklı ölçümler,  % 95’in üzerinde aynı sonucu veriyorsa yeterli güvenilirlik olduğu söylenebilir. Geçerlilik Test neyi ölçmek için hazırlanmışsa onu ölçmesi gerekir. Örneğin, test, zekâ testi ise zekâyı, yetenek testi ise …

Devamı »