Psikolojinin Diğer Bilim Dallarıyla İlişkisi

Genetik

Psikolojinin doğrudan ya da dolaylı olarak ilişkili olduğu bilimler aşağıda verilmiştir Biyoloji, organizmanın yapısını inceler. Psikoloji, organizmanın biyolojik yapısının davranışlara etkisini belirlemek için biyolojinin verilerinden yararlanır. Fizyoloji, canlı organizmalarda gerçekleşen kimyasal ve fiziksel süreçleri inceleyen biyoloji alt dalıdır. Fizyoloji; iç salgı bezleri, hormonlar, duyu organlarının çalışma biçimi konularını içerir. Hormonların ve iç salgı bezlerinin davranışları nasıl etkilediğini anlamak için psikoloji, …

Devamı »

Psikolojinin İş Alanları Nelerdir?

Psikolog

Bir üniversitenin psikoloji bölümünde lisans eğitimi alan kişi psikolog unvanını alır. Psikologlar genellikle sağlık kuruluşlarında, insan kaynakları ve danışmanlık firmalarında, reklam ve halkla ilişkiler sektöründe, çeşitli kurumların eğitim, araştırma ve geliştirme birimlerinde, psikolojik danışma merkezlerinde, çocuk yuvalarında, özel eğitim kurumlarında ve sosyal hizmet merkezlerinde çalışırlar. Tıp eğitiminin üzerine psikiyatri dalında uzmanlık eğitimi alanlar psikiyatr unvanını alır. Belli dallar üzerinde uzmanlaşan …

Devamı »

Psikolojinin Uygulamalı Alt Dalları Nelerdir?

Psikolojinin Sembolü

Klinik psikoloji, ruhsal rahatsızlıklar ve davranış bozuklukları üzerinde çalışmaların yapıldığı alandır. Psikolojinin tıbba uygulanmasıdır. Klinik psikologlar gerekli görülen durumlarda psikiyatrlarla birlikte çalışırlar. Sağlık psikolojisi, fiziksel sağlıkla ilgili birçok konuda sağlığı korumayı ve iyileşme sürecini kolaylaştırmayı amaçlar. Tedavi süreci boyunca hem hastanın hem de hasta yakınlarının yaşam kalitesini arttıran, hastalıkla baş etmelerini kolaylaştıran çalışmalar yapar. Genellikle onkoloji merkezleri, nöroloji, çocuk cerrahisi …

Devamı »

Psikolojinin Temel Bilim Alt Dalları Nelerdir?

Psikolojinin Sembolü

Psikolojinin ilgilendiği konuların geniş olması ve insan davranışlarının karmaşık olması gibi nedenlerle psikoloji bilimi çeşitli alt dallara ayrılmıştır. Deneysel psikoloji, insan davranışlarını anlamak için deneysel yöntem ve tekniklerle araştırmaların yapıldığı alandır. Bu deneysel yöntemler, neden sonuç bağı kurmaya ve açıklamaya dayanır. Deneysel psikolojide; duyum, algı, bellek, öğrenme, güdü, duygu gibi konularda çalışmalar yapılır.   Bilişsel psikoloji; algılama, dikkat, bellek, dil, …

Devamı »

Psikolojide Etik İlkeler Nelerdir?

Psikolojide Etik İlkeler

Psikolojide Etik İlkeler : Bilimsel bir araştırma yapabilmenin ilk koşulu bilimsel bir tutuma ve etik ilkelere sahip olmaktır. Bu etik ilkeler, evrensel olarak kabul gören ahlak ilkeleridir. Bugün psikoloji alanında yapılan araştırmalarda uyulması gereken etik ilkeler birçok ülkede belirlenmiştir. Etik ilkelere ne derece saygı gösterildiği ve uyulduğu, bu ülkelerde yaptırım gücü olan kurum ve kuruluşlar tarafından takip edilmektedir. Türkiye’de hayvanlar üzerinde …

Devamı »

Psikolojide Araştırma Yöntemleri Nelerdir?

Gözlem

Betimsel Yöntemler Betimsel yöntemler belli bir davranışı tanımlamak, sınıflandırmak, davranışın diğer davranışlarla olan ilişkisini belirlemek ve elde edilen verileri kaydetmek amacıyla oluşturulan yöntemlerdir. Bu yöntemlerden bazıları gözlem, vaka incelemesi, anket ve görüşmedir. Gözlem, bir organizmanın içinde bulunduğu durumun ve bu durum içinde oluşan davranışların, bir uzman ya da araştırmacı tarafından incelenmesi yöntemidir. Kreşteki çocukların davranışlarının izlenmesi gözleme örnektir. Doğal ve …

Devamı »

Psikolojinin Bir Bilim Dalı Olarak Ölçütleri ve Amaçları Nelerdir?

Kıskançlık

Bilim, belli alanlarda belli yöntemlerle elde edilmiş, sistemli ve tutarlı bilgiler bütünüdür. Psikolojinin bir bilim dalı olarak ölçütleri gözlenebilirlik ve ölçülebilirliktir. Gözlenebilirlik, bilginin gözlem yoluyla yanlışlığının ya da doğruluğunun kanıtlanabilir olmasıdır. Gözlenen bir olay ya da durumun sayılarla ifade edilmesi ise ölçülebilirliktir. Bilimsel gözlem herkesin üzerinde uzlaştığı sayısal değerlere dayandığı için nesneldir. Örneğin bir çiftçi yağmurun yağacağını gözlemlerine dayanarak tahmin …

Devamı »

Psikolojideki Yaklaşımlar Nelerdir?

Pavlov

Psikolojinin bilim dalı olma sürecinde psikolojik süreçleri ve insan davranışlarını farklı açıdan ele alan çeşitli yaklaşımlar ortaya çıkmıştır. Psikoloji biliminin gelişmesine katkıda bulunmuş bu yaklaşımlar aşağıda açıklanmıştır. Yapısalcılık (Strüktüralizm) Yaklaşımının temsilcisi Wilhelm Wundt’tur. Bu yaklaşıma göre psikolojinin konusu insan bilincini oluşturan ögelerdir. Bilinç, bireyin kendisinin ve çevresinin farkında oluşudur. Bilinci incelemek için kullanılan yöntem içe bakıştır. İçe bakış yöntemi, bir …

Devamı »

Psikolojinin Bir Bilim Dalı Olma Süreci Nasıldır?

Platon ve Aristoteles (Temsili)

İnsanın kendisi ve çevresini anlama çabası oldukça eskiye dayanır. Eski çağlarda insanlar, yaşadıkları psikolojik süreçleri doğaüstü güçlerle açıklamaya çalışırken daha sonra akla dayalı açıklama çabaları başlamıştır. Antik Yunan filozoflarından Platon’a göre insan, gerçeğe duyu organları ile değil ruh veya zihinle ulaşabilir çünkü ona göre ruh ölümsüzdür. Beden ortadan kalksa bile ruhun varlığı devam eder. Aristoteles’e göre ise ruh, bedene işlev …

Devamı »

Psikolojinin Konusu Nedir?

Psikolojinin Sembolü

Psikoloji kavramı, “psyche” (ruh, nefes, zihin) ve “logos” (bilgi) sözcüklerinden oluşur ve ruh bilimi anlamına gelir. Yunanca “ψυχολογία” (psikoloji) kelimesinin ilk harfi olan (ψ), psikolojinin sembolü olarak kullanılır. Psikoloji ilk çağlarda kelime anlamına uygun olarak felsefenin, ruhu konu edinen bir dalı olarak ortaya çıkmıştır. Hem psikoloji hem de felsefe özünde insanı açıklamaya ve anlamaya dönük bir çabadır fakat psikolojinin bilgi …

Devamı »