Psikolojinin Alt Dalları

Psikolojinin Alt Dalları

Deneysel Alt Dallar  Deneysel Psikoloji Psikolojinin bu dalı öğrenme, bellek, güdü, duygu ve davranışın fizyolojik temelleri üzerinde laboratuvar çalışmaları yapar. Organizmanın anatomik yapısının, sinir sistemi, salgı bezleri gibi fizyolojik olayların davranışlarla olan ilişkisini deneysel çalışmalara dayalı olarak saptamaya çalışır. Yasal ve ahlaksal sorunlar nedeniyle deneysel psikologlar hayvanlar üzerinde araştırma yaparlar. Deneyler ile değişik çevre koşullarının davranışı nasıl etkilediği araştırmalar ile …

Devamı »

Psikolojide Etik İlkeler

Psikolojide Etik İlkeler

Hangi eylemin doğru ve iyi olduğunu, hangilerinin yanlış ve kötü olduğunu irdeleyen etiğin (ahlakın), bilim insanlarının eylemlerini de konu edinmesine bilim etiği denir. Türk psikologları derneğinin 2004 yılında kabul ettiği etik yönetmeliği, araştırma sırasında izlenmesi gereken temel ilkeleri belirtir. Bunlardan ilki, deneğin araştırma sırasında ya da sonunda fiziksel bir zarara ya da sakatlığa uğraması etik olarak doğru değildir. İkincisi, denek …

Devamı »

Psikoloji Araştırmalarında Uygulanan Yöntem ve Teknikler Nelerdir?

Korelasyon iki cins veri arasındaki karşılıklı ilişkidir

Bilimlerin amacı, olguları betimlemek, açıklamak ve yasalara ulaşmaktır. Bu amaca erişmek için izledikleri sistemli düzenli her türlü araştırma tekniğine yöntem denir. Tümevarım(endüksiyon) Çok sayıda gözlem ve deney sonucundan genel ilkelere varmak. Bilimlerin elde ettiği kanun ve prensipler bu yolla elde edilir. Tümdengelim(dedüksiyon) Deney ve gözlemler sonucunda elde edilmiş genel bir ilkeyi tek tek olaylara uygulamak. Bilimler bu yöntemle genellemelerden yararlanarak olayları …

Devamı »

Psikolojinin Amaçları

Psikolojinin Amaçları

İnsan Davranışlarını Betimleme Psikolojide tanımlama, ele alınan davranışın anlamını belirleme ve onu kesinliğe kavuşturma işlemidir. Örneğin, aşırı kaygı yaşayan bir kişi karşısında psikologlar bireyin gözlenebilen ve gözlenemeyen davranışlarını inceleyerek, kaygıya neden olan koşulları araştırırlar. Böylece kaygının ne olduğunu tanımlamaya çalışırlar. İnsan Davranışlarını Anlama ve Açıklama Davranışları anlamak, davranışın ortaya çıkış nedenini bulmak ve neden-sonuç ilişkisi kurarak açıklamaktır. Örneğin, uzun süre …

Devamı »

Psikolojinin Ölçütleri

Psikolojinin Ölçütleri

Diğer bilim dallarında olduğu gibi psikoloji biliminin de bazı ölçütleri vardır. Bu ölçütler: Gözlenebilirlik Yalnızca çıplak gözle izlemeyi değil, gözün veya başka duyu organının yetersiz kaldığı durumda bazı teknolojik aygıtlardan yararlanmaktır. Örneğin, beynin ürettiği elektriksel dalgaları ölçmek için amplifikatörlerin kullanılması gibi. Ölçülebilirlik Sayısal olarak belirlene bilirliği ifade eder. Örneğin, zekâ testinden alınan puanların sayıyla belirtilmesi gibi. Gözlenebilen ve ölçülebilen olaylar(davranışlar) …

Devamı »

Psikoloji Ekolleri

Psikoloji Ekolleri

Bir bilim alanında ortak görüş ya da anlayışı benimseyen bilim insanlarının oluşturduğu topluluğa ekol (school=okul). Ele alınan konuyu değerlendirme şekil ve tarzına ise yaklaşım denir. Yaklaşımların her biri, davranışı farklı bir yönü ile ele alarak değişik yöntemlerle açıklamaya çalışırlar ve birbirini tamamlayarak insanı anlamamıza katkıda bulunurlar. Bu nedenle insan davranışları açıklamada tek bir yaklaşım yeterli değildir.

Devamı »

Psikolojinin Bilim Dalı Olma Süreci

Psikolojinin Bilim Dalı Olma Süreci

Psikoloji uzun zaman felsefeye bağlı kalmıştır. Yunan filozoflarına göre psikoloji, insan ruhunu konu alan bir bilgi dalıydı. Örneğin, ruhu ele alanlardan Platon ruhu değişmez kabul ederken, Aristo ise ruhu bedenin bir fonksiyonu olarak görüyordu. Rönesans sonrası düşünürler ise zihin felsefesi ile ilgilenmişler ve “İnsanların bilişsel yetenekleri ve bilgileri doğuştan mı gelir, yoksa sonradan mı edinilir?” sorusunun cevabını aramışlardır. J. Locke …

Devamı »

Psikolojinin Konusu Nedir?

Psikoloji biliminin sembolü

Bu açıklamalardan önce psikoloji bilimini tanımaya çalışalım. Psikoloji, eski Yunancada ruh anlamına gelen ‘psyche’ ile bilgi anlamına gelen ‘logos’ sözcüklerinden oluşmuştur. Sözcük olarak karşılığı ‘ruh bilgisi’ demektir. İlk çağlarda Aristo tarafından bu anlamda kullanılmış ve uzun süre felsefe içinde yer almıştır ancak bu karşılık psikolojinin ruhu incelediği anlamına gelmemelidir. Psikoloji “ruh var mıdır?”, “ruh ölümsüz müdür?” gibi sorulara cevap aramaz …

Devamı »

Selfie Nedir? Selfie Çekmek veya Selfie Çekilmek

Selfie

…Selfie (kendi, kendilik, benlik) psikolojisi, insanın kendine verdiği değeri ve bütünlüğünü koruyabilmesinde dış ilişkilerin önemini vurgular. Heinz Kohut’un çeşitli zamanlarda yazılmış kitaplarından esinlenerek geliştirilmiş olan bu kuramsal yaklaşıma göre, kendini iyi hissedebilmek için diğer insanlardan gelecek olumlu tepkilere aşırı bir ihtiyaç duyar. Selfie psikolojisi, Kohut’un ciddi narsistik bozukluklar gösteren hastaların psikanalitik tedavi sırasında edindiği izlenimler sonucu geliştirilmiştir. Bu insanlar tanımlamakta …

Devamı »

Çocuklar

Çocuklar

Çocuklarınız sizin çocuklarınız değil, Onlar kendi yolunu izleyen Hayat’ın oğulları ve kızları. Sizin aracılığınızla geldiler ama sizden gelmediler. Ve sizinle birlikte olsalar da sizin değiller. Onlara sevginizi verebilirsiniz, düşüncelerinizi değil. Çünkü onların da kendi düşünceleri vardır. Bedenlerini tutabilirsiniz, ruhlarını değil. Çünkü ruhlar yarındadır. Siz ise yarını düşlerinizde bile göremezsiniz. Siz onlar gibi olmaya çalışabilirsiniz ama sakın onları. Kendiniz gibi olmaya …

Devamı »