Öğrenme – Bellek – Düşünme

Zeka Türleri Nelerdir?

Geleneksel zeka kuramcıları zekayı tekil, sabit, sayısal ve gerçek yaşamdan soyutlanarak ölçülebilen bir yapı olarak ele alır. İnsanların var olan yeteneklerini ve potansiyellerini saptamayı amaçlar. Çağdaş zeka kuramcılarına göre ise zeka, çoğul ve geliştirilebilir bir niteliğe sahiptir. Bu donem kuramcılarının amacı, zekayı gerçek yaşamdan soyutlamadan ölçmek ve bu sayede bireyin gizil güçlerini ve başarılı olma potansiyelini saptamaktır. Tek etmen kuramına …

Devamı »

Zeka Testleri Nelerdir? Nasıl Yapılır?

Zeka bolumu anlamına gelen, İngilizce “Intelligence Quotient” sözcüklerinin kısaltması olan IQ, zeka ölçü birimi olarak kullanılır. Standartlaşmış zeka testlerinde ortalama zeka puanı 100’dur. Bireyin aldığı puanın ortalamanın neresinde olduğuna bakılarak zeka düzeyi hakkında bir değerlendirme yapılır. Örneğin uygulanan test sonucunda bir çocuğun puanı 100 ise bu çocuk yüzdelik sıralamasında tam ortada demektir. Yani zeka testinin uygulandığı çocukların yarısı bu çocuğun …

Devamı »

Zeka Nedir? Kalıtım ve Çevrenin Zekâ Üzerindeki Etkileri Nelerdir?

Doğrudan gözlenemeyen ve karmaşık bir yapı olan zeka, farklı bakış açılarını savunan kuramlar tarafından farklı şekillerde tanımlanır. Tek etmen kuramına göre zeka; soyut düşünme, problem çözme, çevreye uyma yeteneği gibi genel bir zihin gücüdür. Çift etmen kuramına göre zeka, genel bir zihin gücü yanında çeşitli alanlardaki özel yeteneklerin oluşturduğu güçtür.çok etmen kuramına göre ise zeka, birçok özel yeteneğin bir araya …

Devamı »

Doğru Karar Verme ve Doğru Karar Vermede İrdelemenin Önemi

Düşünme çoğu zaman problem çözme, irdeleme ve karar vermeye yöneliktir. Problem, hedefe ulaşmada karşılaşılan engeldir. Örneğin 9 noktayı elinizi hiç kaldırmadan 4 doğru ile birleştiriniz sorusu bir problemdir. Böyle bir durumda çözüm, engeli aşmak için en iyi yolu bulmaktır. Problem; hazırlık, kuluçka, kavrayış aşamalarından geçilerek çözülür. Son olarak bulunan çözüm değerlendirilir. Hazırlık aşamasında problem yorumlanır ve çözüm için bilgi ve …

Devamı »

Düşünme Nedir? Düşünmenin Yapı Taşları ve Dilin Düşünmedeki Rolü

Kişi ve nesnelerin yerini tutan simgeler aracılığı ile yapılan zihinsel etkinliğe düşünme denir. Düşünme; akıl yürütme, anlama, hüküm verme gibi zihinsel fonksiyonlardan yararlanarak birtakım soyutlamalara ulaşma, kavram oluşturma ve problem çözme işidir. Düşünürken nesne ve olayların kendilerinden değil zihinde kalan izlerinden yararlanılır. Düşünmenin gerçekleşebilmesi için aşağıda belirtilen yapı taşlarının olması gerekir. İmge (hayal): Duyu organları aracılığı ile algılanan nesne ve …

Devamı »

Belleğin Temel İşlevleri Nelerdir?

Bellek hem öğrenmenin gerçekleşmesinde hem de öğrenilen bilgilerin depolanıp istenildiği zaman hatırlanmasında rol oynar. Belleğin kodlama, depolama ve geri çağırma olmak üzere üç temel işlevi vardır. Kodlama Bilgilerin belleğe yerleştirilebilmesi için zihinde sayı, sembol, formül ve şemaların oluşturulmasına kodlama denir. Hatırlamanın temel ilkesi etkili kodlamadır. Kodlama görsel, işitsel, sözel, anlamsal vb. gibi ne kadar çok çeşitli yolla yapılırsa o kadar …

Devamı »

Bellek Nedir? Bellek Türleri Nelerdir?

Öğrenilen bilgilerin saklanması ve gerektiğinde geri çağrılması yetisine bellek denir. Bellek öğrenmenin ve öğrenilen şeyleri biriktirmenin on koşuludur. Bellek sayesinde insanlık, zengin bir bilgi birikimini nesilden nesile aktarmaktadır. Platon, belleği anıların kalıbının çıkarıldığı balmumu tabletlere benzetir. Bugün tabletlerin yerini kitaplar ve bilgisayarlar almıştır. Kütüphanelerde ve bilgisayarlarda depolama işlemi belli bir sisteme göre yapıldığı için istenen şeyi bulmak daha kolay olur. …

Devamı »

Öğrenme Stratejileri ve Görevleri Nelerdir?

Bireyin başarısı çoğunlukla farklı öğrenme görevlerine uygun farklı stratejiler geliştirmesine bağlıdır. Birey bu stratejiler sayesinde bilgiyi başkalarına bağımlı olmadan işler, yorumlar, sentezler. Böylece yaşam boyu daha başarılı olur. Dikkati toplama, tekrar etme, anlamlandırma, örgütleme, yürütücü biliş ve duyuşsal strateji öğrenme stratejilerinden bazılarıdır. Dikkat Duyusal bellekten gelen bilginin kısa sureli belleğe geçmesini sağlayan ilk şart dikkattir. Dikkatin toplanması için öğrenci aşağıdaki …

Devamı »

Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler Nelerdir?

Biyolojik faktörlerin öğrenmeye etkisini araştıran norofizyolojik öğrenme kuramına göre öğrenme, canlı bir doku olan beyinde gerçekleşir ve beynin öğrenmeden önceki ve sonraki yapısı farklıdır. Bu yüzden beynin çalışma şekli bilinmeden öğrenme anlaşılamaz. Öğrenme beyinde birtakım kimyasal, elektriksel değişiklikler olması ve sinir sisteminde yeni sinaptik bağların kurulması yolu ile gerçekleşir. Örneğin yeni bir bilgi öğrenilirken beynin hipokampus denilen bölgesinde, nöronların birbirleriyle …

Devamı »

Öğrenme Türleri Nelerdir?

Koşullanma Yoluyla Öğrenme Organizmanın başlangıçta tepkide bulunmadığı bir uyarıcıya tepki göstermeyi öğrenmesine koşullanma yoluyla öğrenme denir. Bu öğrenme türü klasik ve edimsel olmak üzere ikiye ayrılır. Bugün tutumların ve on yargıların değiştirilmesinde, davranış terapilerinde, fobilerin tedavisinde, batıl inançların önlenmesinde klasik ve edimsel koşullanmadan büyük ölçüde yararlanılmaktadır. Klasik Koşullanma Yoluyla Öğrenme Organizmanın; doğal bir uyarıcıya karşı gösterdiği doğal tepkiyi, daha önce …

Devamı »