Öğrenme – Bellek – Düşünme

Zekâ ve Yaratıcılık Nedir?

Hayal edebilme ve imgeleyebilme bilimden daha önemlidir, çünkü bilim sınırlıdır. Hayal ve imgeler ise sınırsızdır. A.Einstein 

Başkalarıyla aynı şeye bakmak ama farklı bir şeyi görebilmek; “değeri” olan ve orijinal keşfedilmemiş “yeni” bir ürün ortaya koyabilmek yaratıcılıktır. Kendini daha çok bilim, teknik, eğitim ve güzel sanatlarda gösterir. Mevcut duruma aykırı sıra dışı olan yaratıcı kişiler, bir olaya değişik açılardan bakabilme, akılcılık (çok sayıda fikir üretme), risk alma, hayal gücü yüksek olma, bağımsız hareket etme, farklı entelektüel ilgileri …

Devamı »

Zekâ Türleri Nelerdir?

EQ, duyguları doğru olarak algılama, değerlendirme, ifade etme, kontrol etme yeteneğidir.

Günümüzde eğitim ve psikoloji alanındaki gelişmelerle birlikte bireylerin neler yapabildiğinden çok neler yapabileceği görüşünün ağırlık kazanması ile birlikte eğitime yeni bir yaklaşım getiren Howard Gardner (Garnır, 1943- )çoklu zekâ kuramını geliştirmiştir. Zekâyı, sabit, doğuştan kazanılan, asla değiştirilemeyen, gerçek hayattan soyutlanarak ölçülebilen ve tekil bir zihinsel güç olarak kabul eden geleneksel anlayışı şiddetle eleştiren Amerikalı psikolog H. Gardner, her bireyin birbirinden …

Devamı »

İyi Bir Zekâ Testinin Özellikleri Nelerdir?

İyi Bir Zekâ Testinin Özellikleri Nelerdir?

Güvenirlik Aynı işlemle benzer koşullarda tekrarlanan ölçümlerin benzer sonuçlar vermesidir. Eğer bir zekâ testi aynı kişiye birkaç gün ara ile uygulandığında farklı sonuçlar veriyorsa bu ölçüm aracı güvenilirlik açısından yetersizdir. Farklı ölçümler,  % 95’in üzerinde aynı sonucu veriyorsa yeterli güvenilirlik olduğu söylenebilir. Geçerlilik Test neyi ölçmek için hazırlanmışsa onu ölçmesi gerekir. Örneğin, test, zekâ testi ise zekâyı, yetenek testi ise …

Devamı »

Zekâ Testleri Nelerdir? – IQ Testi

Wechsler zekâ ölçeği örneği

Zekâ testleri; dil becerileri, sözsüz muhakeme, soyut düşünme, görsel- uzaysal beceriler, dikkat ve dikkati yoğunlaştırma ve bilgi işlemenin hızı gibi zekâyı oluşturan çeşitli işlevleri ölçmek için hazırlanan materyallerdir. Bir yöntemin test olabilmesi için her bireyin aynı koşullar altında incelenmesi ve elde edilen sonuçların karşılaştırılabilmesi gerekir. Bu nedenle zekâ testlerinin çoğunda puanlama standart hâle getirilmiştir. Zekâ testlerinin oluşturulmasına, çocuklar arasında zihinsel …

Devamı »

Zekânın Ölçülmesi Nasıl Yapılır?

Wechsler Zekâ Düzeyleri puanlarının dağılımı

Çeşitli yetenekleri bir arada tutan karmaşık bir özelliğe sahip zekâyı ölçmek oldukça güçtür. Zekâyı dolaysız olarak ve nesnel bir biçimde ölçebilecek bir araç, bir ölçü yoktur Ancak, belli yaşlarda bazı davranışları yapabilen kimselerin başarıları bir ölçüt olarak alınır. Buna dayanarak bireylerin bilişsel yetenekleri, bilgi ve becerileri karşılaştırılır. Böylece zekâ gücü belirlenmeye çalışılır. Bunun belirlenmesinde ki amaç, bir kimsenin ileride neler …

Devamı »

Zekâda, Yaşa Bağlı Olarak Görülen Değişimler

Beslenme ve oyun zekâyı geliştirir.

Zekâ, dünyaya gelen her insanda gizil bir güç olarak vardır. Bu güç, yaş ilerledikçe gelişir ve gerçek kapasitesine ulaşır. 2-5 yaş arasında çok hızlı bir gelişme gösteren zekâ, 7-8 yaş arasında kararlılık gösterir, 10-11 yaşlarında yeniden hızlı gelişimini sürdürür ve genellikle 14-20 yaşlarında gelişimini tamamlar. 50 yaşından sonra zekâ seviyesinde bir miktar düşüş olsa da bu düşüş daha çok yeni …

Devamı »

Zekânın Belirleyicileri Nelerdir?

Bireyin zekâ gücü annesiyle babasının zekâ ortalamasına yakındır

Yapılan araştırmalar, zekâyı belirleyen temel faktörlerin kalıtım ve çevre olduğunu göstermektedir. Ancak hangisinin daha etkili olduğu sorusunun cevabı uzun süre çeşitli tartışma ve araştırmalara konu olmuştur. Zekâ üzerinde kalıtımın etkisi olduğunu savunanlar genellikle zeki anne ve babaların çocuklarının zeki; zekâ özürlü anne babaların çocuklarının ise zekâ özürlü olmasını delil olarak göstermektedirler. Çevre faktörünü savunanlar ise tek yumurta (özdeş) ikizler üzerinde …

Devamı »

Zeka Nedir? Zekanın Niteliği Nelerdir?

Zekâ, bilme, anlama, yapma, olaylar ve nesneler arasında bağ kurma yeteneğidir.

Düşüncenin nasıl oluştuğu, beynin insan davranışlarını hangi mekanizmayla nasıl gerçekleştirdiği; öğrenme, algılama, karar verme, akılda tutma, problem çözme, iletişim kurma, yaratıcılık, sezgi gibi zihinsel süreçlerin nasıl geliştiği soruları uzun yıllar boyunca filozofların ve bilim adamlarının zihinlerini meşgul etmiş ve onları geçmişten günümüze kadar bu sorulara cevap bulma amaçlı birçok araştırma yapmaya yöneltmiştir. Zekâ, insana ait bireysel farklılıklar açısından en önemli …

Devamı »

Psikolojide İrdeleme Yoluyla Problem Çözme

Karar verme sürecinde yaşantı ve deneyimin yanı sıra akıl yürütme de önemli rol oynar.

Mantık kurallarına dayalı olan bu düşünmede durum değerlendirilir, amaç belirlenir, neden-sonuç ilişkileri kurulur ve alternatifler gözden geçirilerek problemin sonucuna sistemli bir şekilde ulaşılır. Akıl yürütmenin iki temel yolu vardır. Biri “tümdengelim” ile akıl yürütmedir. Bu yolla genel ilkelerden ya da yargılardan özel hâllere varılır. Örneğin, “Bütün madenler ısı karşısında genleşir”, “Bakır da bir madendir”, “ O hâlde bakır da genleşir” biçimindeki …

Devamı »

Psikolojide Problem Çözme ve Problem Çözme Yöntemleri

Eleştirel düşünme sorgulayıcı bir yaklaşımla olayları ve durumları ele alma, yorum yapma, karar verme becerilerini içerir.

Düşünmenin, karşılaşılan bir problemi zihinde çözebilme gücü olarak da tanımlanabileceğini daha önce ifade etmiştik. Problem, hakkında araştırma yapılacak, üzerinde düşünülecek, tartışılacak çözümlenmemiş bir sorundur. Problem denince akla sadece matematik problemleri gelmemelidir. Hayatta duygusal, ekonomik, bedensel bir dizi problemler vardır. Bazı problemler basit işlem ve eylemlerle, bazıları akıl yürütme yoluyla, bazıları da yeniden öğrenilecek bilgi ve becerilerle çözülürken, bazı problemler duygusal olgunluğu, bazı …

Devamı »